Sản phẩm

Khuyến mại

Tôm càng xanh

130.000 ₫ 160.000 ₫

Lúa

5.000 ₫ 5.300 ₫

Lúa

4.900 ₫ 5.000 ₫

Lúa

4.800 ₫ 5.200 ₫

Lúa

5.000 ₫ 5.300 ₫

Lúa

4.900 ₫ 5.800 ₫

Lúa

4.800 ₫ 5.200 ₫

Tôm càng xanh

230.000 ₫ 250.000 ₫

Khô trâu, bò

290.000 ₫ 320.000 ₫

Tôm càng xanh

250.000 ₫ 300.000 ₫

Lúa

5.000 ₫ 5.300 ₫