Sản phẩm

Khuyến mại

Tôm càng xanh

320.000 ₫ 380.000 ₫

Lúa

5.000 ₫ 5.300 ₫

Tôm càng xanh

170.000 ₫ 180.000 ₫

Lúa

4.800 ₫ 5.000 ₫

Lúa

4.900 ₫ 5.200 ₫

Lúa

4.900 ₫ 5.200 ₫

Lúa

4.800 ₫ 5.200 ₫

Lúa

4.800 ₫ 5.900 ₫

Tôm càng xanh

135.000 ₫ 150.000 ₫

Lúa

5.000 ₫ 5.300 ₫

Lúa

4.800 ₫ 5.000 ₫

Lúa

4.800 ₫ 5.800 ₫