Sản phẩm

Khuyến mại

Tôm

310.000 ₫ 330.000 ₫

Cua

320.000 ₫ 340.000 ₫

Lúa

5.000 ₫ 5.300 ₫

Rau

18.000 ₫ 20.000 ₫

Lúa

5.000 ₫ 5.300 ₫

Tôm càng xanh

200.000 ₫ 220.000 ₫

TÔM CÀNG XANH

180.000 ₫ 220.000 ₫

Lúa

5.000 ₫ 5.300 ₫

Lúa

5.000 ₫ 5.300 ₫

Tôm càng xanh

210.000 ₫ 250.000 ₫