Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các sở, ban, ngành

Căn cứ theo quyết định số 602/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2019 về việc

"PHÂN CÔNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG,

LÂM, THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG".

Phân công trách nhiệm như sau:

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Phân công các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (phụ lục đính kèm).

2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phân công cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT trên địa bàn huyện, thành phố.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho phòng Kinh tế hoặc phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT.

4. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm, quy định như sau:

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Đối với cơ sở vừa sản xuất, vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và Sở Y tế thì cơ sở có quyền lựa chọn cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm để thực hiện các thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phân công nhiệm vụ kiểm tra, chứng nhận, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản và cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ đảm bảo an toàn thực phẩm và Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 638/QĐ-UBND.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Y tế; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.